Promotion One1

หีบเทพพนมฐาน 3 ชั้น


รายละเอียดสินค้า :

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฐานรอบหีบ 3 ชั้นและติดผ้าตาดทองรอบใบพร้อมติดลายเทพพนม นางฟ้า และ ใบอ้อย

รายละเอียดโปรโมชั่น :

  1. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ
  2. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
  3. ผ้าแพร
  4. บริการรถรับศพ
  5. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
  6. อุปกรณ์สวดศพ 3 คืน