วิสัยทัศน์


 

มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างครบถ้วนและเกินความพอใจในสินค้าและบริการที่ท่านได้เลือกใช้ นอกจากนั้นยังมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไปตามหลักแห่งการพอเพียงและมุ่งเน้นสร้างมาตรฐานของ สินค้าและบริการในธุรกิจนี้ให้อยู่ในระดับสากลเป็นอันดับแรก

พันธกิจ


 

 1. มุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการหลังความตายอย่างครบวงจรยั่งยืนคู่สังคมไทย
 2. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมชั้นเลิศ
 3. เข้าใจและส่งมอบบริการที่ลูกค้าพอใจสูงสุด
 4. ให้บริการชั้นเลิศที่ยึดมั่นลูกค้าเป็นเสมือนญาติคนหนึ่งของเรา
 5. มุ่งคิดค้นและพัฒนาสินค้าที่ใส่ใจในลิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
 6. ดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักความพอเพียงและตอบแทนสังคม

บทบัญญัติ


 

นับตั้งแต่ บริษัท สุริยา คอฟฟิน ถูกก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี ได้ยึดถือบทบัญญัติในการบริการต่อลูกค้า ดังนี้

 1. ถือว่าลูกค้าไม่ได้พึ่งพาอาศัยท่าน แต่ท่านเป็นผู้ต้องพึ่งพาและอยู่ได้เพราะลูกค้า
 2. อย่าถือว่าลูกค้ามารบกวนเวลาของท่าน แต่ให้ถือว่าลูกค้าคือผู้ที่ทำให้งานของท่านก้าวหน้า
 3. ถือว่าลูกค้าเป็นคนสำคัญที่สุด ไม่ว่าในงานธุรกิจใด
 4. ลูกค้าให้ผลประโยชน์แก่ท่าน ด้วยการเรียกบริการจากท่าน แต่ท่านควรถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องรับใช้ลูกค้า มิใช้เป็นการเอื้อเฟื้อต่อลูกค้า
 5. ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของงานธุรกิจ ไม่ใช่เป็นผู้อยู่นอกวงการ
 6. ลูกค้าเป็นผู้นำข้อเสนอมาให้ท่าน หน้าที่ของท่านคือทำตามความประสงของลูกค้า โดยเต็มความสามารถให้มากที่สุดเท่าที่ท่านจะให้ได้
 7. ลูกค้ามิใช่เป็นรูปปั้น หากมีเลือดเนื้อและความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับท่าน
 8. ลูกค้าเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ ของธุรกิจทุกแขนง
 9. ไม่ควรโต้แย้งหรือเรียกร้องความเป็นธรรมแก่ลูกค้า ให้ถือว่าลูกค้านั้นเป็นผู้ถูกเสมอ
 10. ให้ความเคารพและสนใจต่อลูกค้าให้ดีที่สุด
ข้อควรปฏิบัติต่อลูกค้า10ประการ