เมื่อปรโลกคือชีวิตหลังความตายที่ทุกคนต้องเผชิญ | www.suriyacoffin.com โลงศพ โลงศพราคา โลงศพพรีเมี่ยม โลงศพขายดี จำหน่ายโลงศพ โลงศพ ซื้อที่ไหน

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด ( เจ้าของลิขสิทธิ์ของ "สุริยาหีบศพ" )
บริการหลังความตาย 24 ชม. โทร. 02-950-0989

เมื่อปรโลกคือชีวิตหลังความตายที่ทุกคนต้องเผชิญ

เมื่อปรโลกคือชีวิตหลังความตายที่ทุกคนต้องเผชิญ

 

เมื่อปรโลกคือชีวิตหลังความตายที่ทุกคนต้องเผชิญ ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายคืออะไร นรกและสวรรค์มีจริงหรือไม่ คำถามเหล่านี้เป็นคำถามยอดฮิตที่หลาย ๆ คนคงสงสัยกัน แต่ก็ไม่รู้จะไปหาคำตอบของคำถามได้ที่ไหนกัน วันนี้สุริยาหีบศพมีคำตอบของคำถามเหล่านี้มาฝากทุกท่านค่ะ

ปรโลกหรือโลกหลังความตายนั้น ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริส หรืออิสลามก็ตาม เมื่อได้ลองพิจารณาดูให้ดีแล้ว จะเห็นได้ว่าทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายแทบทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะมีแก่นแท้ที่แตกต่างกันก็ตาม ก็จะสอนให้ละเว้นความชั่ว ทำความดีเพื่อได้จะขึ้นสวรรค์ เพื่อไปรับใช้พระเจ้าต่อไป เป็นต้น แต่บางคนก็ไม่เชื่อว่าโลกหลังความตายมีจริง คิดเพียงว่าตายแล้วสูญ ไม่มีเกิดใหม่ในภพชาติต่อไป จึงไม่เคยประกอบกรรมดีขณะมีชีวิต ปรโลกที่ไปก็จะเศร้าหมองนั่นเอง

ปรโลกคืออะไร

ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า ปรโลก คือส่วนหนังคือสังสารวัฏ โดยคนเราไม่ได้เกิดมาเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียว แต่เราได้เกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วน และยังต่องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต่อไป จนกว่าจะถึงฝั่งพระนิพพาน ดังเช่นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ใน “ปุคคลสูตร” ความว่า

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อบุคคลหนึ่งได้ท่องเที่ยวไปมาตลอดกัปหนึ่ง มีกองกระดูกใหญ่เท่าภูเขาเวปุลละนี้ ถ้ากองกระดูกนั้นพึงเป็นของที่ขนมากองรวมกันได้ และกระดูกที่ได้สั่งสมไว้แล้วก็ไม่พึงหมดไป เพราะสงสารนี้กำหนดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้” พระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ได้แสดงให้เห็นว่า ชีวิตมนุษย์ไม่ได้สิ้นสุดที่เชิงตะกอน แต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่าง ๆ อีกมากมาย นับภพนับชาติไม่ถ้วนตราบวันสิ้นกิเลส

เมื่อปรโลก คือ สถานที่อยู่ของโลกหลังความตาย ทั้งยังเป็นสถานที่หมุนเวียนให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ประกอบกุศลกรรมและอกุศลกรรมได้เวียนว่ายตายเกิดมานับไม่ถ้วน เสวยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ตามแต่บุญและบาปที่ได้สั่งสมกันมาตั้งครั้นยังเป็นมนุษย์ และปรโลกนี้ยังตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์เช่นเดียวกับโลกมนุษย์ ซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติที่ไม่มีผู้ใดหลีกหนีพ้น มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไปในที่สุด

ตายแล้วไปไหนดี

สำหรับโลกหลังความตาย ในทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายใหญ่ ๆ คือ สุคติภูมิและทุคติภูมิ ซึ่งแบ่งย่อยได้อีก 3 ภพด้วยกัน คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ โดยสามารถแบ่งย่อยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ไปได้อีก 31 ภูมิด้วยกัน โดยชีวิตหลังความตายฝ่ายสุคติและทุคติสามารถแบ่งได้ดังนี้

  • ชีวิตหลังความตายฝ่ายสุคติ

 

สุคติ หมายถึง สถานที่ที่ดีใครได้ไปย่อมเป็นสุข ซึ่งเป็นสถานที่ที่สัตว์โลกที่ประกอบกรรมดี จะได้ไปถือกำเนิดใหม่ภายหลังจากที่ตายแล้ว ผู้ที่สร้างกรรมดีพอประมาณ ปราศจากกรรมชั่ว หรือมีกรรมชั่วเพียงเล็กน้อย ก็อาจจะถือกำเนิดใหม่ในโลกมนุษย์ทันที ส่วนผู้ที่สร้างกรรมดีไว้มากเป็นพิเศษ ก็จะได้มีโอกาสถือกำเนิดใหม่แบบโอปปาติกะในโลกสวรรค์ เสวยทิพยสุขเป็นเวลายาวนานแสนนาน

โดยปรโลกฝ่ายสุคติแบ่งได้เป็น

  • มนุสสภูมิ มี 1 ภูมิ
  • เทวภูมิ มี 6 ภูมิ
  • รูปภูมิ มี 16 ภูมิ
  • อรูปภูมิ มี 4 ภูมิ
  • ชีวิตหลังความตายฝ่ายทุคติภูมิ

 

 

ทุคติ หมายถึง สถานที่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ เป็นสถานที่ซึ่งสัตว์โลกที่ทำกรรมชั่ว ได้ไปถือกำเนิดใหม่ภายหลังจากละโลกนี้ไปแล้ว โดยการแบ่งภูมิต่าง ๆ ของทุคติ อาจเปรียบได้เหมือนกับการแบ่งแดนต่าง ๆ ในเรือนจำ ที่เป็นการแบ่งแดนกักขังนักโทษตามความหนักเบาของโทษของแต่ละคน ได้แก่ อบายภูมิ 4 ภูมิ ซึ่งอยู่ในกามภพ จัดแบ่งตามลักษณะของการทำกรรมชั่ว ได้ดังนี้

  • นิรยภูมิ ตั้งอยู่บนเขาตรีกูฎมี 8 ขุมนรกใหญ่ เรียกว่ามหานรก ในแต่ละขุมใหญ่จะมีนรกขุมบริวาร หรืออุสสทนรก อยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ทิศละ 4 ขุม รวมนรกขุมบริวาร 128 ขุม ถัดมาจากอุสสทนรกออกไปจะเป็นนรกขุมย่อย คือ ยมโลก โดยอยู่รอบทิศทั้ง 4 ของมหานรก ทิศละ 10 ขุม รวมนรกขุมย่อย 320 ขุม รวมนรกทั้งหมดมี 456 ขุม
  • ติรัจฉานภูมิ อยู่ภพเดียวกับมนุษย์
  • เปรตติวิสยภูมิ อยู่ในซอกเขาตรีกูฎก็มี หรืออยู่ซ้อนภูมิมนุษย์
  • อสุรกายภูมิ อยู่ในซอกเขาตรีกูฎก็มี หรืออยู่ซ้อนภูมิมนุษย์

เมื่อปรโลก คือ โลกหลังความตายที่ทุกคนต้องเผชิญ ไม่ว่าใครก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จะดีกว่าไหมถ้าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่หมานสั่งสมบุญ ทำความดีละเว้นความชั่ว รู้จักรักษาศีลและเจริญภาวนา เพื่อให้จิตใจผ่องใสและมีสุคติเป็นที่ไป และเรื่องราวของชีวิตหลังความตายยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ในครั้งหน้าสุรียาหีศจะนำโลกหลังความตายส่วนไหนมาให้ทุกท่านได้ศึกษา ก็รอติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

สำหรับสุริยาหีบศพ เรามีหีบศพ 5 ประเภท มากกว่า 99 รูปแบบที่เหมาะสมกับทุกศาสนาและทุกพิธีการ ทั้งยังพร้อมให้คำปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับการจัดงานศพหรือบริจาคโลงศพ ทางร้านสุริยาหีบศพ มีเจ้าหน้าที่คอยบริการตลอด 24 ชม. เลยค่ะ การตายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น ฉะนั้นจงใช้ชีวิตอย่างมีสติ จะทำอะไรให้คิดก่อนเสมอ จงทำแต่ความดีด้วยนะคะ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ

Tel : 02-950-0989 (ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

Website : http://www.suriyacoffin.com/